کاربر گرامی خوش آمدید

استعداد

وقتی شما از استعداد کافی برخوردار باشید، یک مربی و معلم تنها وسیله ای برای بروز آن است.
ما کمک می کنیم تا دانش آموزان به توانایی هایش فکر کند.