کاربر گرامی خوش آمدید

موفقیت

موفقیت به این معنی نیست که تو چقدر تونستی پیشرفت کنی موفقیت یعنی به نسبت آنچه که بودی تا کجا تونستی پیشرفت کنی