کاربر گرامی خوش آمدید

تلاش

در زندگی پای عقیده ‏ات بایست و در راه آن تلاش کن؛ به راستی که زندگی، عقیده داشتن و در راه آن تلاش کردن است. امام حسین (ع)